پمپ های هیدرولیک

حفاظت از سایش عالی در انتقال قدرت بالا سیستم های هیدرولیک یک عنصر جدایی ناپذیر در تولید مواد غذایی هستند. هدف اصلی روغن هیدرولیک انتقال نیرو است. همچنین باید حفاظت قابل اعتمادی از قطعات در برابر ضربه های حرارتی و مکانیکی ایجاد کند. روغن های هیدرولیک LUBCON H1 به شدت در برابر اکسیداسیون مقاوم هستند و به طور قابل اعتمادی در برابر خوردگی محافظت می کنند. روغن ها نسبت به آب بندی ها خنثی هستند و بنابراین حداکثر آب بندی را تضمین می کنند.

روغن های هیدرولیک

روغن های

Flushing