سیستم های راداری

  
سیستم های رادار برای ناوبری در هوانوردی بسیار مهم هستند. برای اطمینان از عملکرد روان همه اجزای هواپیما، انتخاب روانکار مناسب بسیار مهم است. روان کننده های ویژه سیستم های راداری LUBCON در محدوده دمایی وسیعی قابل استفاده بوده و در برابر فشار بسیار مقاوم هستند.

سیستم های راداری