تجهیزات فرود

  
عملکرد ارابه فرود برای شروع ایمن و فرود نرم از اهمیت بالایی برخوردار است. برای اطمینان از عملکرد، تمام اجزای ارابه فرود باید به خوبی نگهداری شوند. انتخاب روان کننده در اینجا مهم است. روانکار باید برای کاربرد در دماهای پایین مناسب باشد و زمانی که برای روانکاری مادام العمر مناسب باشد، عملکرد کم را از دست بدهد. روان کننده های با کارایی بالا LUBCON برای کاربردهای هوافضا با موفقیت توسط سازندگان معروف هواپیما استفاده می شود. آنها به طور قابل اعتماد بالاترین ایمنی و عملکرد را در هنگام برخاستن، پرواز و هنگام فرود تضمین می کنند.

چرخ دنده ها

راهنماها/چفت ها