Turmofluid VAC 65-800

روغن ویژه بر پایه هیدروکربن های بسیار تصفیه شده با نقطه جوش کم برای تخلیه گازهای خنثی مانند نیتروژن یا آرگون. فشار بخار کم را نشان می دهد و می تواند به ویژه برای روغن کاری روغن پمپ های خلاء ثانویه استفاده شود. g پمپ های انتشار در زمان های کاری تا حدود 8000 ساعت.