Turmogrease Li AzR

این محصول به ویژه برای روانکاری چرخ دنده های کنترل بال در ناوگان هواپیماهای ایرباس ساخته شده است. نیمه سیال تمام نیازهای مربوط به SAE AMS 3057 را برآورده می کند و توسط Liebherr Aerospace آزمایش و تایید شده است. Turmogrease Li AzR به هر نسبت با گریس هایی که برای SAE AMS 3057 و ZF B831 اعمال می شود قابل اختلاط است.