Turmosynthoil 75 TF

روغن زنجیره ای بسیار چسبنده با گواهی H1. روان کننده های جامد حتی در شرایط شدید مانند شستشوی مکرر از سایش و خوردگی محافظت می کنند.