Turmosynthoil HTC Series

روغن های زنجیره ای مصنوعی با دمای بالا با آخرین تکنولوژی افزودنی ضد اکسیداسیون. روغن ها در دماهای بالا تبخیر بسیار کمی دارند و از تجمع کربن جلوگیری می کنند. طبقه بندی InS/H1