Turmotemp M 802

Turmotemp M 802

این روان کننده ویژه دارای پایداری اکسیداسیون و دما، مقاومت در برابر فشار بالا (خواص EP) است و بدون باقی مانده تبخیر می شود. گریس با خلاء بالا در خلاء تا 10-6 میلی بار قابل استفاده است و در کاربردهای هوافضا مانند سیستم های راداری استفاده می شود.