Turmotempoil 400/02

روغن وکیوم مصنوعی با تلفات تبخیر کم و پایداری حرارتی بالا برای جاروهای تا 10-7 mbar. روغن بسیار مقاوم در برابر شیمیایی توسط موسسه فدرال آلمان برای تحقیقات و آزمایش مواد (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung [BAM]) آزمایش شده است و به طور خاص برای تخلیه اکسیژن با بیش از 21 درصد حجم مناسب است. و مخلوط گازهای تهاجمی.