Turmowoodoil 2

روغن استر مصنوعی با ویسکوزیته کم و عاری از فلزات سنگین مضر برای محیط زیست. به دلیل اثر هم افزایی مواد افزودنی، از روغن های زنجیره ای معمولی پیشی گرفته و روانکاری/نگهداری ایمن و مقرون به صرفه از زنجیر/زنجیره و میله های خمشی در دمای عملیاتی بالا را ممکن می سازد.