Ultratherm Series

گریس های خلاء بالا بر پایه پلی اتر پرفلورینه (PFPE) برای وکیوم نهایی تا 10-9 میلی بار. آنها برای تخلیه گازهای مختلف مانند اکسیژن، گاز خنثی (نیتروژن یا آرگون)، گازهای تهاجمی و همچنین گازهای جذب کننده و آزاد کننده تشعشع مناسب هستند. آنها حداکثر اکسیداسیون و همچنین پایداری حرارتی را نشان می دهند و زمان کار را تا 24000 ساعت امکان پذیر می کنند.